Програм студија

За сваку одређену годину студирања су прописани обавезни и изборни предмети.

Студент се опредељује за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 а највише 90 ЕСПБ бодова (Европски Систем Преноса Бодова).

Полагањем испита се стиче одређен број ЕСПБ бодова