Питања и одговори

1. Ко може да упише факultet

 • У прву годину основних академских студија које се организују по студијским програмима, може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању свих профила образовања.

 • Пријемни испит се полаже на српском језику. Кандидат се приликом пријаве може изјаснити за језик народноси на ком ће полагати пријемни испит.

 • Кандидат са хендикепом има право да полаже испит на начин прилагођен његовим могућностима, у складу са општим актом Факултета.

2. Шта се полаже на пријемном испиту?

 • пријемни испит се полаже из једног предмета по избору за који се кандидат одлучи приликом пријаве на конкурс.

 • Понуђени предмети су: биологија, хемија, математика или економика предузећа.

 • Питања за припрему полагања пријемног испита посебно за сваки предмет се налазе у брошури која се може купити код портирнице на Пољопривредном факултету.

3. Колико питања садржи пријемни испит?

 • На полагању пријемног испита се даје 20 питања, једно питање се вреднује са по 3 бода.

 • Сматра се да је кандидат положио пријемни испит и стекао право на рангирање ради уписа, уколико је на пријемном испиту остварио најмање 14 бодова.

4. Шта се све бодује на пријемном испиту?

 • Општи успех из средње школе и резултат са пријемног испита.

 • Општи успех - је збир просечних оцена из свих предмета од 1. до 4. разреда помножен са два, на овај начин кандидат може имати најмање 16, а највише 40 бодова.

 • Резултат на пријемном испиту - оцењује се од 0 до 60 бодова.

 • Кандидата по оба основа може остварити највише 100 бодова.

5. Како се формира ранг листа?

 • Формира се према висини бодова које кандидати добију сабирањем свих освојених бодова.

6. На колико студијских програма могу да конкуришем?

 • Кандидат који конкурише на упис у прву годину основних академских студија може да се приликом пријаве на конкурс изјасни за два студијска програма (под А и под Б). Редослед жеља кандидата под А и под Б значи приоритет при сачињавању ранг листе.

 • Након бодовања, уколико кандидат у жељи под А стекне право на упис из буџета, не рангира се на листи у жељи под Б.

 • Уколико је кандидат по жељи под А стекао право на уписсамофинансирањем, рангира се и на листи у жељи под Б где може стећи право на упис на терет буџета, односно самофинансирањем.

7. Где се објављују резултати?

 • Факултет утврђује ранг листу коју објављује на огласној табли и интернет страници. Универзитет објављује коначну ранг листу на својој интернет страници.

8. Ко нема право уписа на факултет?

 • Лице које нема завршено четворогодишње средњошколско образовање; Кандидат који се пријавио за упис а није приступио пријемном испиту или је удаљен са полагања пријемног испита због недисциплине или коришћења недозвољених начина полагања (преписивање, употреба мобилног телефона, електронских помагала, унапред припремљених материјала и сл.)

9. Која су правила студија?

 • При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из Студијског програма анимална производња.

 • За сваку одређену годину студирања су прописани обавезни и изборни предмети. Студент се опредељује за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 а највише 90 ЕСПБ бодова (Европски Систем Преноса Бодова)

 • Полагањем испита се стиче одређен број ЕСПБ бодова.

10. Шта ако се не положе испити?

 • Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, уписује поново исти предмет.

 • Студент који не положи испит из изборног предмета може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет.

 • Студент који се финансира из буџета и који у току школске године оствари мање од 60 ЕСПБ бодова, може наставити студије у статусу који сам финансира студије.

 • Студент који се сам финансира и који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова из текуће школске године, може да се у наредној години финансира из буџета.

11. Како се оцењују испити?

 • Успешност студента у савлађивању појединог предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима.

 • Испуњавањем предиспитних обавеза (тестови, колоквијуми...) и полагањем испита, студент може остварити највише 100 поена, при чему предиспитне овбавезе учествују са најмање 30 а највише 70 поена.

 • Успех на испиту се изражава распоном оцена од 5 (није положио) до 10 (одличан).

 • Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено односно практично.

12. Када се полажу испити?

 • Испити се полажу у испитним роковима који се одржавају у: јануарском, фебруарском, априлском, јунском, августовском, септембарском и октобарском року (најкасније до 10. Октобра).

13. Да ли се пише завршни рад?

 • Студијски програм основних академских студија садржи обавезу израде завршног рада.

 • Студијски програм мастер академских студија садржи обавезу израде мастер односно дипломског рада.

 • Тема за завршни рад узима се из области предмета одговарајућег студијског програма у складу са наставним програмом. Тему за завршни рад предлаже наставник из предмета за који се студент пријавио, а утврђује катедра у оквиру које се налази тај наставни предмет.

 • Број бодова којима се исказује завршни рад улази у укупан број бодова потребних за завршетак студија.

14. Када је додела диплома?

 • Промоција студената завршених основних и интегрисаних академских студија врши се на посебној свечаности, коју сазива Декан, на Дан Факултета 21. новембра.